Tags : tuoitreiuh

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2020) – Cần nâng cao vai trò của Hội Sinh viên trong các phong trào

Kiểm điểm, đánh giá, tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2016 – 2018 cũng như quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong nhiệm kỳ V, trên cơ […]Read More