Tags : daihoiVI

Điểm tin

Kết thúc phiên làm việc thứ hai Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ VI nhiệm kỳ (2018 – 2020) – đánh dấu một sự khởi đầu mới nhiều hứa hẹn

Trong phiên làm việc sáng ngày 16/9/2018, Đại hội đã tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thư ký , Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VI (2018 – 2020), trình bày quyết định phân […]Read More

Điểm tin

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2020) – Cần nâng cao vai trò của Hội Sinh viên trong các phong trào

Kiểm điểm, đánh giá, tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2016 – 2018 cũng như quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong nhiệm kỳ V, trên cơ […]Read More